Valintakoetietoja

Valintakokeissa korostuu analyyttinen ja johdonmukainen vastaustyyli.

Valintakokeet on tilaisuutesi näyttää sekä oma henkilökohtainen kiinnostuksesi ja motivaatiosi sosiaalitieteiden opiskelulle että osaamisesi ja perehtyneisyytesi aiheeseen. Valintakokeissa sinun on osoitettava, että muistat laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 14.3 - 28.3.2018 (klo 15 asti)

Valintakoe 25.5.2018 klo 12 - 16

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 3.4.2018

Valintakoekirjallisuus

Kirjallisuuskokeen ennakkomateriaalina ovat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit. Artikkelit julkaistaan 3.4.2018 klo 9 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa https://sites.uta.fi/valintakoe/ykt-2018.

Kokeen erityispiirteitä

Valintakoe muodostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskokeen vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Aineistokoe arvostellaan vain kirjallisuuskokeessa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 180 hakijalta. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteenlaskettu pistemäärä.

Kirjallisuuskoe

Kirjallisuuskokeen ennakkomateriaalina olivat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit. Artikkelit julkaistiin tiistaina 3.4.2018 klo 9 Tampereen yliopiston verkkosivuilla. Artikkeleihin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaanhakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tieteellisiä tekstejä sekä hakijan taitoa kirjoittaa loogisesti etenevää, hyvin jäsenneltyä ja oikeakielistä tekstiä. Kirjallisuuskokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Aineistokoe

Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä analysoida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä soveltaa kirjallisuusosion tarjoamia näkökulmia aineiston tulkinnassa. Aineistokoe edellyttää ennakkomateriaalin tietojen soveltamista. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Alkupisteet ja hakeminen

Opiskelijoita valitaan tutkinto-ohjelmaan kolmesta valintajonosta:
  • ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono
  • valintakokeen perusteella valittavien valintajono
  • valinta avoimien yliopisto-opintojen perusteella.

Valintamenettely

1. Todistusvalinta
Ensin valitaan 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Tässä valintajonossa kaikki aloituspaikat on varattu ensikertalaisille. Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä. Tässä valintajonossa huomioidaan kaikki ne ylioppilastutkinnon suorittaneet ensikertalaiset hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur. Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ensin ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan perusteella, sen jälkeen reaalin tai parhaan reaaliaineen arvosanan perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

2. Valintakoevalinta
Seuraavaksi valitaan pelkän valintakokeen perusteella 65 opiskelijaa. Tässä valintajonossa täytetään loput ensikertalaisille varatut paikat ja jäljelle jäävissä aloituspaikoissa huomioidaan kaikki hakijat. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa.

3. Valinta avoimien yliopisto-opintojen perusteella
Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ennen hakuajan päättymistäyliopistotasoisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina vähintään 90 opintopistettä. Haettavan tutkinto-ohjelman opinnoissa tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus ja toisessa tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkinnon kieliopintoja jo etukäteen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen.

Pisteytys

Koepisteet: Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä.
Ylioppilastutkinnon pisteet: Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä. Valinnassa otetaan huomioon enintään 5 ylioppilastutkinnon arvosanaa seuraavasti: äidinkieli, reaali tai parhaan reaaliaineen koe, kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat pisteitetään seuraavasti:


laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur
Äidinkieli, reaaliaineiden kokeet, reaalikoe, pitkä/laajempi oppimäärä
15
12
9
6
-
-
Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä 11
8
5
2
-
-

Sisäänpääsyprosentit

2018

Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjä Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
1033 496 90 18,1 %
2017

Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjä Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
920 473 92 19,5 %